Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij


OGŁOSZENIE
O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznychSąd Okręgowy w Płocku, 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na:            
„Dostawę stacji roboczych dla WKW” – znak OG-223-15/13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.plock.so.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 51 szt. stacji roboczych wraz z monitorami.
Miejsce dostawy:
– Sąd Rejonowy w Płocku, Plac Narutowicza 6 – 24 szt.
– Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział Zamiejscowy w Sierpcu, ul. Wiosny Ludów 1 – 5 szt.
– Sąd Rejonowy w Płońsku, ul. Sienkiewicza 9a – 14 szt.
– Sąd Rejonowy w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7 – 8 szt.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Nazwy i kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV
•    30214000-2 stacje robocze
•    30231300-0 monitory ekranowe
•    48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Termin wykonania zamówienia – 24.12.2013 r.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości brutto powyżej 140.000 zł..  
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.


WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
2. wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wyko-
nane oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie.
UWAGA:
W wykazie należy wymienić dostawy o podobnym charakterze – odpowiadające dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
opisując w wykazie ich charakterystykę. Dla wymienionych w wykazie dostaw, należy załączyć
dokumenty – dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, tj.:
a) poświadczenie,  
W miejsce w/w poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a) powyżej,
c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania w/w dowodów.
Wykaz należy sporządzić wg  wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.
B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:    
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na Zał. nr 3 do SIWZ (oryginał);                                                                                                                      
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa w punkcie B ppkt  2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) Dokument, o którym mowa w punkcie 1 tiret pierwsze powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w punkcie 1 tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie B.5.1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
C. Inne. dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1. wypełniony druk „Oferta” (zał. nr 2 do SIWZ),
2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
3. w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów, które należą do
rzeczonej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazany obowiązek dotyczy każdego
z Wykonawców.

Wadium w wysokości 4.000,00 zł. należy wnieść do dnia 29.12.2013 r. do godz. 1030. (termin,
w jakim pieniądze muszą znaleźć się na koncie Zamawiającego). Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 28.11.2013 r. 

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Oferty należy składać w siedzibie Sądu Okręgowego w Płocku, Plac Narutowicza 4 - pok. 106,
w terminie do dnia 29.11.2013 r. do godz. 1100.

Termin związania ofertą: okres 30 dni od terminu składania ofert.

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.


Płock, dnia 21.11.2013 r.                                                     

Alina Trembińska

DYREKTOR

Sądu Okręgowego w Płocku

 

------------------------------------------------------------------------------------

SIWZ

zal1

zal1_wzal2

zal2_wzal3

zal3_wzal4

zal4_wzal5

zal5_w

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana treści ogłoszenia pdf

Wyjaśnienie 1 pdf

Drukuj informację