Tryb i sposób załatwiania skarg i wniosków

Artykuły

 • Skargi i wnioski

  Właściwym w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności  Sądu Okręgowego  w Płocku jest Prezes Sądu Okręgowego  w Płocku.

   

  Skargi w nioski można składać:

   

  1. w formie pisemnej

  -  w Biurze Podawczym;

  -  za pośrednictwem poczty na adres:

   

  Oddział Administracyjny

  Sąd Okręgowy w Płocku

  pl. Narutowicza 4

  09 - 404 Płock

   

  -  pocztą elektroniczną na adres e-mail: prezes@plock.gov.pl

  -  faksem na nr 24 262 25 26.

   

  2) w formie ustnej

  -  osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (w formie ustnej- przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje podpisuje wnoszący skargę oraz przyjmujący zgłoszenie);

   

   

  Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. (Dz. U. z 16 maja 2012 r., poz. 524).

Rejestr zmian dla: Tryb i sposób załatwiania skarg i wniosków