Biegli sądowi

Ustanowienie biegłego.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)

 

Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku jest dostępna w sekretariatach wydziałów orzeczniczych Sądu Okręgowego w Płocku oraz w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku.

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ukończyła 25 lat życia,
3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
2. Życiorys,

3. Kwestionariusz osobowy, pdf...
4. Odpis dyplomu, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, związane z dziedziną ustanowienia,
5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
6. Opinia zakładu pracy wraz ze zgodą na wykonywanie funkcji biegłego sądowego,
7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw cywilnych i obywatelskich, pdf...

9. Oświadczenie, czy jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie karne, pdf...

10. Oświadczenie, czy ubiegał się już o funkcję biegłego sądowego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym, pdf...

11. Oświadczenie, czy był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc, pdf...
12. Opłata skarbowa w wysokości  10 zł, przewidziana  w pkt  53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j.: Dz. U. z 2015r. poz. 783, ze zm.).

 

Opłatę skarbową  należy uiścić na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Płocku.
Urząd Miasta Płocka - 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1
Kasa Urzędu Miasta czynna jest:
od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30
czwartek w godz. 8.30 - 17.30
piątek w godz. 8.30 - 15.30
Konto Urzędu Miasta Płocka
Oddział Podatków i Opłat
Bank PKO BP SA II Oddział w Płocku
nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

 

Biegłym tłumaczem języka migowego może być osoba która ukończyła 21 lat życia ora posiada „Certyfikat drugi - T2"- tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

 

Biegli w przedmiocie uzależnień od alkoholu:

Wniosek w imieniu kandydata składa do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień) lub konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii- w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Poza wnioskiem i pisemną zgodą należy dołączyć dokumenty jak w przypadku ustanowienia biegłego sądowego wskazane powyżej.

 

Sąd Okręgowy w Płocku informuje, że Pan Paweł Surowców prawomocną decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku został zwolniony z funkcji biegłego sądowego z zakresu informatyki.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi